Corporate governance Anna Ouderenzorg

Anna Ouderenzorg maakt deel uit van de Anna Zorggroep. Binnen de stichting Anna Zorggroep gelden de governance regels, zoals neergelegd in de Zorgbrede Governancecode 2022. Dit betekent dat de statuten, het reglement raad van bestuur en het reglement raad van toezicht hiermee in lijn zijn. Alle handelingen, overlegsituaties en afstemmingen, net als resultaatverantwoording, gebeuren conform de Zorgbrede Governancecode. Meer hierover lees je in ons informatieprotocol en het reglement raad van toezicht.

Interne en externe belanghebbenden

Voor Anna Ouderenzorg onderscheiden we onder meer de volgende interne en externe belanghebbenden:

Intern: Centrale Cliëntenraad, lokale cliëntenraden, de ondernemingsraad, familie en mantelzorgers c.q. hun vertegenwoordigers

Extern: gemeenten, toezichthouders, zelfstandige bestuursorganen, het ministerie van VWS, patiënten- en cliëntenvertegenwoordigingen, patiëntenverenigingen, andere zorgorganisaties en zorgaanbieders, zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties.